جناب آقای مهندس مجتبي رستمي حصوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41609

تاریخ ورود به سازمان : 1/4/1392
 


شماره پروانه: 41609
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3