جناب آقای مهندس محمدامير اخلاقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41606

تاریخ ورود به سازمان : 18/9/1395