جناب آقای مهندس شهرام ديانتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41604

تاریخ ورود به سازمان : 22/3/1392