جناب آقای مهندس عليرضا آدمي دهکردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41601

تاریخ ورود به سازمان : 20/3/1392