جناب آقای مهندس رضا سي سخت نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41597

تاریخ ورود به سازمان : 13/3/1392