جناب آقای مهندس حامد خالقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41596

تاریخ ورود به سازمان : 12/3/1392