جناب آقای مهندس سيد عليرضا فرشته نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41595

تاریخ ورود به سازمان : 11/3/1392