جناب آقای مهندس مجيد کياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41594

تاریخ ورود به سازمان : 8/3/1392