جناب آقای مهندس محمد عبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41593

تاریخ ورود به سازمان : 5/12/1387