جناب آقای مهندس اميرعباس جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41592

تاریخ ورود به سازمان : 27/4/1395