جناب آقای مهندس محمدرضا بختياري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41585

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1392