جناب آقای مهندس فرهاد حاجي حيدري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41583

تاریخ ورود به سازمان : 4/2/1392