جناب آقای مهندس فرامرز اميري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41576

تاریخ ورود به سازمان : 31/2/1386
 


شماره پروانه: 41576
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/4/9
تاریخ پایان اعتبار: 1400/4/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2