جناب آقای مهندس مجيد حلوايي نياسر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41575

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1392