جناب آقای مهندس هادي فرشچي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41574

تاریخ ورود به سازمان : 11/2/1392
 
تلفن : 09132777976