جناب آقای مهندس محمد کريم افشاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41573

تاریخ ورود به سازمان : 31/2/1392
 


شماره پروانه: 41573
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3