جناب آقای مهندس داود فکاري افجدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41572

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1392
 


شماره پروانه: 41572
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/1/31
تاریخ پایان اعتبار: 1401/1/31
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2