جناب آقای مهندس يونس افخمي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41571

تاریخ ورود به سازمان : 10/2/1392