جناب آقای مهندس محمد غلامزاده نصرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41568

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1392