جناب آقای مهندس حميدرضا حاجي صادقيان نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41567

تاریخ ورود به سازمان : 8/2/1392