جناب آقای مهندس حميد حصيري مارناني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41564

تاریخ ورود به سازمان : 8/2/1392