جناب آقای مهندس حميد رضا صداقتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41560

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1392