جناب آقای مهندس مهدي طباطبائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41559

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1392
 


شماره پروانه: 41559
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3