جناب آقای مهندس سعيد سلطاني محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41558

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1392