جناب آقای مهندس سيد عليرضا رجائي باغسرخي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41553

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1392