جناب آقای مهندس امير ملکوتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41551

تاریخ ورود به سازمان : 18/12/1392
 


شماره پروانه: 41551
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/4/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/4/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: