جناب آقای مهندس علي فاتحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41549

تاریخ ورود به سازمان : 12/12/1391
 


شماره پروانه: 41549
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/1/31
تاریخ پایان اعتبار: 1396/1/31
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2