جناب آقای مهندس علي سهيلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41548

تاریخ ورود به سازمان : 12/12/1391