جناب آقای مهندس اميرعباس محمد قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41547

تاریخ ورود به سازمان : 12/12/1391