سرکار خانم مهندس مرضيه سادات قاضوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41546

تاریخ ورود به سازمان : 1/12/1389