جناب آقای مهندس فريبرز خليل زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41545

تاریخ ورود به سازمان : 26/8/1383
 


شماره پروانه: 41545
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/15
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1