سرکار خانم مهندس زهرا ابوترابي نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41542

تاریخ ورود به سازمان : 14/11/1391