جناب آقای مهندس رضا حيدري شيباني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41540

تاریخ ورود به سازمان : 14/1/1390
 


شماره پروانه: 41540
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/3
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3