جناب آقای مهندس ميلاد کيخايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41538

تاریخ ورود به سازمان : 11/10/1391
 


شماره پروانه: 41538
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3