جناب آقای مهندس علي روشني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41535

تاریخ ورود به سازمان : 9/10/1391
 


شماره پروانه: 41535
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3