جناب آقای مهندس احسان غضنفري نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41530

تاریخ ورود به سازمان : 22/9/1391