جناب آقای مهندس مهدي رضايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41526

تاریخ ورود به سازمان : 2/9/1391