جناب آقای مهندس فريد فعال بازوق

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41524

تاریخ ورود به سازمان : 7/3/1390