جناب آقای مهندس ياسين سلطاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41523

تاریخ ورود به سازمان : 26/1/1388
 


شماره پروانه: 41523
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/27
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3