جناب آقای مهندس هادي بهرامي صادق آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41520

تاریخ ورود به سازمان : 9/8/1391