جناب آقای مهندس سيد محمد رضا قريشي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41519

تاریخ ورود به سازمان : 6/8/1391