سرکار خانم مهندس مريم مصداقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41517

تاریخ ورود به سازمان : 28/4/1393
 


شماره پروانه: 41517
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/11/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/11/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3