جناب آقای مهندس فتاح جوبره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41516

تاریخ ورود به سازمان : 3/8/1391