جناب آقای مهندس احمد فاضلي نهرخلجي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41515

تاریخ ورود به سازمان : 1/8/1391
 


شماره پروانه: 41515
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: