جناب آقای مهندس علي رضا حقوقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41513

تاریخ ورود به سازمان : 1/8/1391