جناب آقای مهندس نويد پدرام

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41512

تاریخ ورود به سازمان : 15/7/1391