جناب آقای مهندس سينا عارفيان جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41509

تاریخ ورود به سازمان : 22/7/1391