جناب آقای مهندس عليرضا مرادي عاشق آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41508

تاریخ ورود به سازمان : 19/7/1391