جناب آقای مهندس مهدي رفيعي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41507

تاریخ ورود به سازمان : 18/7/1391
 


شماره پروانه: 41507
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1391/11/1
تاریخ پایان اعتبار: 1394/11/1
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2