جناب آقای مهندس سيد سعيد هاشمي آغچه بدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41505

تاریخ ورود به سازمان : 27/3/1395
 


شماره پروانه: 41505
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3